Home | Redakcja | Mapa serwisu | Strona WWW podmiotu 
A A A K
SmodBIP bip.gov.pl

Przedmiot działania i kompetencje

   Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, realizującą zadania określone w głównej mierze Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 69, z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej(j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.).
   Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej stanowi aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, który kieruje pracą jednostki przy pomocy Zastępcy.
          Terenem działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli jest obszar powiatu nowosolskiego.

         Komendant Powiatowy wykonuje zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu, a w szczególności do zadań Komendanta Powiatowego należy:

 • kierowanie komendą powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej;
 • organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych;
 • organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
 • dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania;
 • kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych;
 • analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej;
 • współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie;
 • współdziałanie z komendantem gminnym związku ochotniczych straży pożarnych;
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 • opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 • wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa;
 • wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia;
 • organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego;
 • szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych;
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu;
 • wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego
 • współdziałanie z zarządem oddziału powiatowego związku ochotniczych straży pożarnych;
 • przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych.

            Komendant Powiatowy jest organem właściwym w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli ustawy szczególne nie stanowią inaczej.
       W razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do:

 • nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie,
 • wstrzymanie robót (prac),
 • zakazania używania maszyn, urządzeń lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru.

       Komendant Powiatowy zajmuje stanowisko w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych.
   Uzgadnia plany operacyjno-ratownicze działań podejmowanych na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń na terenie jednostek organizacyjnych, eksploatujących instalacje mogące spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska.
    Uzgadnia, określone przez organizatora imprezy masowej, szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie, w którym planuje się przeprowadzenie imprezy, oraz opiniuje wniosek organizatora imprezy masowej o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

          W stosunku do strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli jest właściwy w zakresie zagadnień związanych z pełnieniem służby, a w stosunku do pracowników cywilnych związanych ze stosunkiem pracy.

      Komendant Powiatowy ustala regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zatwierdzany następnie przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.Opublikował: Jarosław Róziewicz
Publikacja dnia: 27.12.2012
Podpisał: Jarosław Róziewicz
Dokument z dnia: 02.11.2012
Dokument oglądany razy: 1 102