Home | Redakcja | Mapa serwisu | Strona WWW podmiotu 
A A A K
SmodBIP bip.gov.pl

Struktura organizacyjna

         W skład Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1. Wydział operacyjno, kontrolno - rozpoznawczy

          Do głównych zadań komórki należy:

 • analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie jednostki do organizacji działań ratowniczych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 • opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej;
 • sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 • przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG PSP oraz OSP
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowe;
 • współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 • analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu,
 • opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 • przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;

2. Sekcja organizacyjno - kadrowa 

        Do głównych zadań komórki należy:

 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 • prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów;
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków;
 • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
 • realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
 • prowadzenie spraw z zakresu szkolenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej.
 • planowanie i organizowanie szkolenia specjalistycznego strażaków;
 • prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;
 • administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów i pomieszczeń;
 • opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków;

3. Sekcja kwatermistrzowsko - techniczna

 • dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej;
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń;
 • realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego;
 • sprawowanie nadzoru nad obsługą transportową komórek organizacyjnych komendy powiatowej.

4. Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów;

        Do głównych zadań komórki należy:

 • sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
 • prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 • analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
 • prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej;
 • nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;

5. Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP w Nowej Soli.

       Do głównych zadań komórki należy:

 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 • wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 • wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 • wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa wodno - ekologicznego;
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych;
 • planowanie i organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
 • realizowanie zajęć sportowych dla strażaków,inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu.Opublikował: Jarosław Róziewicz
Publikacja dnia: 03.01.2018
Podpisał: Jarosław Róziewicz
Dokument z dnia: 02.11.2012
Dokument oglądany razy: 1 838