Home | Redakcja | Mapa serwisu | Strona WWW podmiotu 
A A A K
SmodBIP bip.gov.pl

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Co zrobić, kiedy w serwisie nie ma poszukiwanej informacji publicznej?

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, a znajduje się w zasobach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli i może być niezwłocznie udostępniona - jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga jej przygotowania - informacja taka jest udostępniana na pisemny wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbęnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje jednostka, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie jest wymagane wykazanie interesu prawnego lub faktycznego. Prawo do uzyskania informacji przetworzonej przysługuje jedynie w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.Opublikował: Jarosław Róziewicz
Publikacja dnia: 02.11.2012
Podpisał: Jarosław Róziewicz
Dokument z dnia: 02.11.2012
Dokument oglądany razy: 1 001